การศึกษาผลของการดื้อยา และการเพาะเลี้ยงกลุ่มเซลล์มะเร็งสามมิติ ต่อคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งในเซลล์มะโพรงจมูกร่วมคอหอยที่มีการแพร่กระจายเร็ว และแพร่กระจายช้า