การศึกษาโปรตีนในข้าวหอมมะลิพันธุ์กลาย สายพันธุ์ทนเค็มโดยเทคนิคโปรติโอมิกส์