นวัตกรรมการสร้างถนนซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยยางพาราผสมวัสดุไฮบริดซิลิกา-กราฟีน