การสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์รีเซปเตอร์ตัวใหม่ที่มีอนุพันธ์ไบฟีนอลิก-แดนซิลสำหรับการตรวจวัดแอนไอออน