การเพาะเลี้ยง Lipomyces starkeyi เพื่อผลิตลิพิดจากจุลินทรีย์