การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารแอคทีฟจากวัสดุชีวฐานเพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำมันบริโภค

Publish Year International Journal 5
2021 exTanaporn Chatkitanan, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Effects of nitrite incorporated active films on quality of pork", Meat Science, ปีที่ 172, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 108367-1-8
2020 exเกดประวีณ ฮั่นตระกูล, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Effects of pea protein on properties of cassava starch edible films produced by blown-film extrusion for oil packaging", Food Packaging and Shelf-life, ปีที่ 24, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 1-100480-11
2020 exธนภรณ์ ชาติกิจอนันต์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Development of nitrite compounded starch-based films to improve color and quality of vacuum-packaged pork", Food Packaging and Shelf Life, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 100521-1-11
2020 exอัจฉราวรรณ ศรีษา, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Antifungal films from trans-cinnamaldehyde incorporated poly(lactic acid) and poly(butylene adipate-co-terephthalate) for bread packaging", Food Chemistry, ปีที่ 333, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 127537-1-13
2019 exPanrong, T., exThomas Karbowiak, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Thermoplastic starch and green tea blends with LLDPE films for active packaging of meat and oil-based products", Food Packaging and Shelf Life, ปีที่ 21, ฉบับที่ -, กันยายน 2019