การแก้ปัญหาการบรรจุกล่องสินค้าบนพาเลทหลายขนาดด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสองระดับ กรณีศึกษา: โรงงานผลิตโคมไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง