ศึกษาการเจริญเติบโตและการอนุรักษ์พันธุกรรมเท้ายายม่อมในประเทศไทย