คุณสมบัติและบทบาทของเปปไทด์ต้านมะเร็งที่ค้นพบล่าสุดในต้นดองดึง