ค่าสัมประสิทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการประมูลงานก่อสร้างทางสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Publish Year International Journal 1
2021 exนายจักรวาล สมบูรณ์ไพศาล, inดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "Environmental Weight for Bid Evaluation to Promote Sustainability in Highway Construction Projects", Journal of Construction Engineering and Management, ปีที่ 147, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 04021013-1-12
Publish Year International Conference 3
2019 exนายจักรวาล สมบูรณ์ไพศาล, inดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นที อธิกคุณากร, รองศาสตราจารย์, "Carbon Footprint Assessment for Resilient Infrastructure Construction Using Discrete-Event Simulation", Civil Engineering Conference in the Asian Region (CECAR8), 16 - 19 เมษายน 2019, Tokyo ญี่ปุ่น
2018 inดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นที อธิกคุณากร, รองศาสตราจารย์, "Time-Cost-Carbon Footprint Tradeoff Analysis for Heavy Construction Operations", 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, 5 - 7 มิถุนายน 2018, Tampere สาธารณรัฐฟินแลนด์
2016 inดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นที อธิกคุณากร, รองศาสตราจารย์, "Consideration of the Optimal Weight for Environmental Cost in Construction Contracting for Large-Scale Transportation Projects", 16th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, 6 - 8 กรกฎาคม 2016, Osaka ญี่ปุ่น