ค่าสัมประสิทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการประมูลงานก่อสร้างทางสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Publish Year International Conference 3
2019 exนายจักรวาล สมบูรณ์ไพศาล, inดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นที อธิกคุณากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Carbon Footprint Assessment for Resilient Infrastructure Construction Using Discrete-Event Simulation", Civil Engineering Conference in the Asian Region (CECAR8), 16 - 19 เมษายน 2019, Tokyo ญี่ปุ่น
2018 inดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นที อธิกคุณากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Time-Cost-Carbon Footprint Tradeoff Analysis for Heavy Construction Operations", 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, 5 - 7 มิถุนายน 2018, Tampere สาธารณรัฐฟินแลนด์
2016 inดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นที อธิกคุณากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Consideration of the Optimal Weight for Environmental Cost in Construction Contracting for Large-Scale Transportation Projects", 16th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, 6 - 8 กรกฎาคม 2016, Osaka ญี่ปุ่น