การศึกษาโครงสร้างผลึกของตัวอย่างพลอยเพทายก่อนและหลังการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex J Chaiprapa, exP. Chirawatkul, ex P Dararutana, "Identification of impregnated activated carbon used asadsorbent in protective equipment for chemical warfare agent", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 744, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 012011-1-9