การพัฒนาระบบควบคุมค่าพีเอชและอุณหภูมิของหอดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออก ไซด์ด้วยเทคนิคการควบคุมอิงแบบจำลองไม่เป็นเชิงเส้น

Publish Year International Journal 3
2019 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exPawat Saksomboon, exTanawadee Dechakupt, "Real-time application of pH control in a carbon dioxide bubble column reactor by input/output linearizing control coupled with pH target optimizer", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, หน้า 771-781
2019 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exPawat Saksomboon, exKittayot Juyteiy, exJedsada Chinprasit, "Input/output linearization for a real-time pH control: application on basic wastewater neutralization by carbon dioxide in a fed-batch bubble column reactor", Engineering Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 5, กันยายน 2019, หน้า 229-241
2018 exTawai, A., inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exSriariyanun, M., exCheenkachorn, K., "Control of Anaerobic Digestion Reactor with Recirculation Using an Input-Output Linearizing Control Strategy", IFAC-PapersOnLine, ปีที่ 51, ฉบับที่ 28, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 109-114
Publish Year International Conference 1
2017 exPawat Saksomboon, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Control of carbon dioxide capture with bubble column absorber using input/output linearization technique", The 7th International TIChE Conference, 19 ตุลาคม 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย