การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคพืชในปทุมมา