การใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ขนาดนาโนที่เคลือบผิวด้วยพอลิอะนิลีนร่วมกับกระบวนการออกซิเดชั่นขั้นสูงในการบำบัดสารปนเปื้อนหลากหลายในน้ำเสียโรงงานฟอกย้อม

Publish Year National Conference 2
2020 exปวีณ ตั้งเจริญ, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การฟื้นฟูน้ำที่ปนเปื้อนยาปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลีนด้วยการออกซิเดชั่นโดยเปอร์ซัลเฟต", งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 27 มีนาคม 2020, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exปวริศา เกตุษเฐียร,, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟแบล็คไฟว์ในน้ำโดยใช้วัสดุดูดซับฮีมาไทด์ที่ปรับสภาพโดยใช้พอลิอะนิลีน", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 27 มีนาคม - 27 เมษายน 2020, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย