การศึกษาลักษณะสมบัติของ mannose binding protein ในกุ้งกุลาดำ