การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวที่บริโภคได้ร่วมกับสารสกัดจากส่วนเหลือของการตัดแต่งเห็ดเข็มทองต่อคุณภาพปลานิลแล่แช่เย็น