การพัฒนาวิธีการแช่แข็งเพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมของหนอนไหม