ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลของสตรอเบอรี่

Publish Year National Conference 1
2020 inนางอัมรา หล้าวงษา, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายสมศักดิ์ รุ่งอรุณ, "ผลของ GA3 BA NAA และ BRs ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลของสตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย