ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลของสตรอเบอรี่

Publish Year National Conference 2
2021 inนางอัมรา หล้าวงษา, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนายสมศักดิ์ รุ่งอรุณ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพผลของสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางอัมรา หล้าวงษา, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายสมศักดิ์ รุ่งอรุณ, "ผลของ GA3 BA NAA และ BRs ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลของสตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย