การเตรียมเบื้องต้นเพื่อประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์ด้วยแสงอัลตราไวโอเลตซีและเกลือแคลเซียมที่มีต่อคุณภาพเนื้อสัมผัสและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในข้าวโพดฝักอ่อนพร้อมบริโภค

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exChimsumtorn, V., exKijka, C., exSuriyan Supapvanich, "Physicochemical quality improvement of ready cook baby corns using calcium propionate immersion", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020 - สิงหาคม 2021, หน้า 949-958
2019 exNan Theint Ngu Lwin, ex Piyatida Yotap, exKiaothip Phimmaha, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "Effect of ultraviolet-C (UV-C) irradiation on physicochemical changes offresh-cut baby corn during storage", Journal of Food Science and Agricultural Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ Spcl. Iss., มกราคม 2019, หน้า 24-29
Publish Year International Conference 3
2019 exNan Theint Ngu Lwin, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Combined Effect of Ultraviolet-C (UV-C) Illumination and Antimicrobial Wash on Escherichia Coli Inoculated in Fresh-Cut Baby Corn during Storage", International Conference on Food Microbiology and Food Safety, 7 - 8 กันยายน 2019, Tokyo ญี่ปุ่น
2019 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exSuriyan Supapvanich, exChimsumtorn, V., ex Kitja, C., "Physicochemical quality improvement of ready to cook baby corns using calcium propionate immersion", The 8th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development , 19 - 22 พฤศจิกายน 2019, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 exNan Theint Ngu Lwin, exPiyatida Yotap, ex Kiaothip Phimmaha, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "Effect of Ultraviolet-C (UV-C) Irradiation on Physicochemical Changes of Fresh-cut Baby Corn during Storage", The 3 rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry, 15 - 17 พฤศจิกายน 2018, เชียงราย ประเทศไทย