สื่อการสอนแบบผสมผสานรายวิชาพลศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี.


แสดงความคิดเห็น

(0)