การเตรียมเส้นใยแม่เหล็กเชิงประกอบที่แตกสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิแลคติกแอซิดและผงแบเรียมเฟอร์ไรท์ความละเอียดสูงที่ผ่านกระบวนการซิเตรต-กลีเซอรอล โซล-เจล

Publish Year International Journal 3
2021 exนายกันต์กวี สุขถาวร, exNatkritta Phengphon, exนางสาวนลพรรณ นุชสุวรรณ , inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Effect of Silane Coupling on the Properties of Polylactic Acid/Barium Ferrite Magnetic Composite Filament for the 3D Printing Process", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 138, ฉบับที่ 38, ตุลาคม 2021, หน้า 1-9
2019 exNatthaya Mongkorn, exPattanop Kanokratana, exNiran Roongsawang, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์, exVerawat Champreda, "Synthesis and characterization of Ogataea thermomethanolica alcohol oxidase immobilized on barium ferrite magnetic microparticles", J. of Bioscience and Bioengineering, ปีที่ 127, ฉบับที่ 3, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 265-272
2019 exPASINEE PANITH, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWANCHAI DEELOED, exRATTHAPIT WUTTISARN, exSuttipong Wannapaiboon, inดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนลพรรณ นุชสุวรรณ, exผศ.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of magnesium silicate hydrate as an adsorbent for different dyes", Oriental Journal of Chemistry, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, กันยายน 2019, หน้า 1407-1413
Publish Year International Trademark 1
2021 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวณัฐกฤตา เพ่งผล , exผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, exนายกันต์กวี สุขถาวร, "การเตรียมเส้นเชิงประกอบที่มีสมบติแม่เหล็กโดยใช้เม็ดพลาสติกพอลิแลคติกแอซิดและผงแม่เหล็กแบเรียมเฟอร์ไรท์ (Barium Ferrite) เพื่อใช้ในการพิมพ์สามมิติ", Kasetsart University, 2021