การรวบรวมพันธุ์มะนาวเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุล เพิ่มศักยภาพการผลิตมะนาวเชิงอุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.ปวีณา ชื่นวาริน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุนันทา วิภูวาธิทินี, exรัชดาวัลย์ บวรชัยกิตติกูล, exรมณณภร ชื่นจิตร, exวุฒิพงศ์ ศรีนวล, exศิริลักษณ์ นาปา, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic and morphological diversity analysis of lime and acidic Citrus spp. from two germplasm collections in Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 589-600
Publish Year National Journal 2
2022 inดร.ปวีณา ชื่นวาริน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมะนาวและพืชสกุลส้มที่ให้รสเปรี้ยวด้วยเครื่องหมาย ISSR", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 188-199
2021 exสริดา บัวทอง, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวีณา ชื่นวาริน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลของฤดูกาลเก็บเกี่ยวและขนาดผลที่มีต่อคุณภาพผล ของมะนาวพันธุ์ ‘แป้นบ้านแพ้ว’", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 190-197