การใช้แมลง และแมงเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารไก่เนื้อ

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, exJ. Luapan , exP. Amarapitak , exP. Sriyaphai , exR. Buahom , exT. Cham-iam , inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, อาจารย์, exC. Tirawattanawanich, exKarun Thongprajukaew, "Cricket powder as an alternative protein source for broilers based on in vitro digestibility", Journal of Insects as Food and Feed, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 185-191
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJaturun Luapan, exPanyalak Amarapitak, exPhattharaporn Sriyaphai, exRatchanont Buahom, exTanakrit Cham-iam, exพิพัฒน์พงษ์ จันทร์แดง, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, อาจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว, "Screening three cricket species (Gryllus bimaculatus, Aceta domestica and Modicogryllus confirmata) for broiler diets by in vitro digestibility techniques", 6th Mediterranean Poultry Summit, 18 - 20 มิถุนายน 2018, Turin สาธารณรัฐอิตาลี