การศึกษาฟิล์มกรดนิวคลีอิก/ไคโตซาน สำหรับใช้เป็นวัสดุชีวภาพ