ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของแอคติโนมัยสีทจากทะเลที่แยกจากดินตะกอนและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบริเวณแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี