การเติบโต ผลผลิตและสมบัติดินของสวนป่าไม้โตเร็วผสม ที่ปลูกในพื้นที่เสื่อมโทรม สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์