การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุขภาพแบบองค์รวมเพื่อการมีชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Sub Project

Publish Year National Journal 2
2019 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สบสันต์ มหานิยม, inนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, อาจารย์, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, อาจารย์, exนิตยา แสงชื่น, exสุดารัตน์ วัดปลั่ง, "การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม", วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 125-139
2018 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, inนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กิจกรรมทางกายแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ", Veridian E-Journal Silpakorn University, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 2013-2030