ฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมศัตรูพืชของไม้ผลเศรษฐกิจ