โครงการวิเคราะห์สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของชุมชนประมงโดยรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ Analysis of Socio-economic and Quality of Life of Fishery Communities around Ubolratana Reservoir