โครงการวิเคราะห์ลักษณะทางนิเวศวิทยาของทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ Analysis of Ecological Characteristics of Fishery Resources in Ubolratana Reservoir

Publish Year International Conference 1
2023 exจีรยา ม่วงสีงาม, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Drought and Management Approach for Sustainability of Tropical Reservoir Ecosystem: A Case study of Ubolratana Reservoir, the Most Productive Reservoir in the Northeast Thailand", 2nd International Conference on Construction Resources for Environmentally Sustainable Technologies, 20 - 22 พฤศจิกายน 2023, Fukuoka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2019 exวริษฐา จงวิสุทธิ์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผันแปรและองค์ประกอบอาหารของปลากะมัง Puntioplites proctozysron (Bleeker, 1895) ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์", การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, เมือง พะเยา ประเทศไทย
2019 inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เณรตา ปิ่นเนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, exภัททิรา เกษมศิริ, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, "การเลือกจับจากการทำประมงต่อชนิดพันธ์ุปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์", การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, เมือง พะเยา ประเทศไทย