การพัฒนาศักยภาพทางการผลิตด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต จังหวัดสกลนครและนครพนม