การผสมพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังให้มีศักยภาพทนแล้งและทนน้ำท่วมขัง