การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของพืชสมุนไพรในสกุลสะค้าน

Publish Year International Journal 2
2022 exChalini Nongmaia, exKwanjai Kanokmedhakul, exTrinop Promgool, exJakkapat Paluka, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exSomdej Kanokmedhakul, "Chemical constituents and antibacterial activity from the stems and leaves of Piper wallichii", Journal of Asian Natural Products Research, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า 344-352
2021 exปริญญา จันทร์ทอง, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bioefficacy of Piper extracts in the management of chilli anthracnose", Archives of Phytopathology and Plant Protection, ปีที่ 54, ฉบับที่ 19-20, ธันวาคม 2021, หน้า 2247-2261
Publish Year International Conference 1
2017 exPhattharaphorn Yimthanom, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial Test of Thai Medicinal Plant in the genus Piper", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 1 - 3 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2023 exวิไลวรรณ กุลพลเมือง, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกสารสกัดจากพืชสกุลพริกไทยสำหรับยับยั้งโรคใบไหม้ (Blast disease) ในข้าว", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 9 - 11 มิถุนายน 2023, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antibacterial activity of medicinal plant in the genus Piper against Staphylococcus epidermidis and S. aureus", The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology, 30 - 31 พฤษภาคม 2019, เมือง ระนอง ประเทศไทย