พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและการสำรวจพืชสมุนไพรกลุ่มสะค้านในประเทศไทย

Publish Year National Conference 2
2018 inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exDr. David A. Simpson, exProf. Dr. Trevor R. Hodkinson, exศ. ดร. ประนอม จันทรโณทัย, "สถานการณ์ความหลากหลายของพืชวงศ์พริกไทยในประเทศไทย", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8, 21 - 23 พฤษภาคม 2018, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2017 exปริญญา จันทอง, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรประพา คงตระกูล, "ผลของสารสกัดหยาบจากพืชสกุลสะค้านต่อเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของมะม่วง", การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2 The 2ndNational Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, Sciences and Technology , 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2017, ชุมพร ประเทศไทย