การยกระดับความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำหมักจากมูลไส้เดือน