การส่งเสริม SMEs ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม ของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ