ชุดทดสอบสารโลหะหนัก สารตกค้างและยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์จากสัตว์

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวฉันท์ชนก ดวงศรี, "ชุดทดสอบวีทีเคยู ซัลบูแทม: ตรวจสอบการปนเปื้อนซัลบูทามอลในเนื้อสัตว์อย่างรวดเร็ว", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 16-21