การเพิ่มขยายขนาด (scale-up) การผลิตมันสำปะหลังแผ่นอบกรอบผสมผักผลไม้