กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าการเกษตร