การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการปรึกษาสำหรับครูประจำชั้น

Publish Year National Journal 2
2019 inนางสาววรางคณา โสมะนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้นสำหรับครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษา", วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ1, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 315-336
2018 inนางสาววรางคณา โสมะนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้นสำหรับครูประจำชั้น.", วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 173-186