การออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกมะม่วงดอง

Publish Year National Journal 1
2020 exณฤดล ผอูนรัตน์, inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, "เครื่องปอกมะม่วงดองแบบเพลาหมุนผล", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 28-34
Publish Year National Conference 1
2018 exณฤดล ผอูนรัตน์, inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, exประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์, "การพัฒนาชุดปอกเปลือกชิ้นมะม่วงดอง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 19, 26 - 27 เมษายน 2018, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย