การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบแป๊ะตำปึงต่อการต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านมสุนัขในหลอดทดลอง

Publish Year International Journal 2
2021 exกมลพร ปัญจา, exสุปราณี บูรณประดิษฐ์กุล, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTakayuki Nakagawa, inดร.ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, อาจารย์, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Scorpion Venom Peptide Effects on Inhibiting Proliferation and Inducing Apoptosis in Canine Mammary Gland Tumor Cell Lines", Animals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 2119-1-10
2020 exณฐพรรษ มั่นคง, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation of serum interleukin-8 level and clinicopathological parameters in canine mammary gland tumors", Veterinary Integrative Sciences , ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 173-182