การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับซิลิกา-อะลูมิโนซิลิเกตจากเถ้าชานอ้อยเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากก๊าซมีเทน

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรกัญญา พิชัยรัตนพงศ์, exดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Hydrogen and carbon allotrope production through methane cracking over Ni/bimodal porous silica catalyst: Effect of nickel precursor", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 43, ฉบับที่ 48, พฤศจิกายน 2018, หน้า 21798-21809
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exพรประภา สายทองสุก, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Development of Nano-nickel Catalyst by Using Supercritical CO2 for Methane Cracking.", 3rd International Conference on Chemical and Polymer Engineering (ICCPE'17), 9 มิถุนายน 2017, โรม สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 1
2018 exอรกัญญา พิชัยรัตนพงศ์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของลักษณะรูพรุนของตัวรองรับซิลิกาต่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์ก๊าซไฮโดรเจนและคาร์บอนจากก๊าซมีเทนบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 8 - 9 พฤศจิกายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย