การออกแบบวงจรรวมสำหรับปรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพลังงานต่ำที่มีช่วงพลวัตรของสัญญาณขาเข้าที่กว้างสำหรับเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบสวมใส่