การวิจัยและพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยไม้ยางพาราผสมน้ำยางพาราธรรมชาติ

Publish Year National Journal 2
2018 exธิติ วานิชดิลกรัตน์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, "การอาบน้ำยาไม้ยางพาราตามกรรมวิธีจุ่มและทาโดยใช้สารคอปเปอร์แนปทีเนตและสารประกอบโบรอนเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของปลวก", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 130-137
2017 exทิพย์วิมล สุวรรณโณ, inดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการอาบน้ำยาไม้ยางพาราเพื่อต้านทานไฟด้วยสารประกอบโบรอน", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 129-135
Publish Year National Conference 1
2018 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exนายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, exนางสาวปิยะวดี บัวจงกล, inนางสาววรารัตน์ หาคำ, "นวัตกรรมการใช้น้ำยางพาราในอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ", Science Parks and Areas of Innovation Conference Thailand, 28 เมษายน 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย