ระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยฝาเดียวน้ำจืดจากจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Publish Year International Journal 1
2019 exพิชิต วิรุณพันธ์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "New record of Trichodina unionis (Ciliophora, Trichodinidae) from freshwater gastropods in Bangkok, Thailand", parasite, ปีที่ 26, ฉบับที่ 47, กรกฎาคม 2019, หน้า 1-11
Publish Year National Journal 2
2018 exนายพิชิต วิรุณพันธ์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Trematode infection of the edible pond snail (Filopaludina martensi) from Kasetsart University, Thailand", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2018, หน้า 267-272
2017 exศิริพร ต้นทอง, exนัฐวุฒิ ศรีไชยรัตน์, exธเนศพล ราชประโคน, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยฝาเดียวน้ำจืดวงศ์ Bithyniidae และ Thiaridae จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2017, หน้า 152-156
Publish Year National Conference 2
2019 exภูพิชชาญ ราชประโคน, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยฝาเดียวน้ำจืดจากคลองในจังหวัดนครปฐม", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9, 2 - 4 ตุลาคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 exพิชิต วิรุณพันธ์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "การติดเชื้อพยาธิใบไม้ลำใส้ Echinostoma ระยะเมตาเซอร์คาเรียในหอยฝาเดียวน้ำจืดจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9, 2 - 4 ตุลาคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย