ระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยฝาเดียวน้ำจืดจากจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Publish Year International Journal 2
2021 exภูพิชชาญ ราชประโคน, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Very low prevalence of Opisthorchis viverrini s.l. cercariae in Bithynia siamensis siamensis snails from the canal networksystem in the Bangkok Metropolitan Region, Thailand", Parasite, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, หน้า 1-12
2019 exพิชิต วิรุณพันธ์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "New record of Trichodina unionis (Ciliophora, Trichodinidae) from freshwater gastropods in Bangkok, Thailand", parasite, ปีที่ 26, ฉบับที่ 47, กรกฎาคม 2019, หน้า 1-11
Publish Year National Journal 2
2018 exนายพิชิต วิรุณพันธ์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Trematode infection of the edible pond snail (Filopaludina martensi) from Kasetsart University, Thailand", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2018, หน้า 267-272
2017 exศิริพร ต้นทอง, exนัฐวุฒิ ศรีไชยรัตน์, exธเนศพล ราชประโคน, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยฝาเดียวน้ำจืดวงศ์ Bithyniidae และ Thiaridae จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2017, หน้า 152-156
Publish Year National Conference 2
2019 exภูพิชชาญ ราชประโคน, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยฝาเดียวน้ำจืดจากคลองในจังหวัดนครปฐม", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9, 2 - 4 ตุลาคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 exพิชิต วิรุณพันธ์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "การติดเชื้อพยาธิใบไม้ลำใส้ Echinostoma ระยะเมตาเซอร์คาเรียในหอยฝาเดียวน้ำจืดจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9, 2 - 4 ตุลาคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย