ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากแคลลัสพะยอม

Publish Year National Journal 2
2021 exณัฐพงค์ โกสิทธิ์ , inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชนิดเซลล์คุมและความผันแปรของเซลล์เสริมของปากใบกล้วยป่าและกล้วยปลูกบางชนิดในประเทศไทยเพื่อบ่งชี้ความจำเพาะต่อกลุ่มจีโนม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021
2018 exพนิน สินธวารักษ์, inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ในการต้านเชื้อราของน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากเหง้าว่านน้ำต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคบางชนิดในต้นกล้ายูคาลิปตัส", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 60-72