ผลกระทบของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ: ประเมินโดยใช้ เมตริกซ์บัญชีสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2017 exอาภากร กู้เกียรติรัตน์, inดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Empirical Impact of the Office Policy of Special Economic Development Zone’s Suggestion Industrial in the Trat Special Economic Development Zone of Thailand", 7th International conference on Implications of Research in Business, Economics, Management Social Sciences and Humanities (IRBEMSH), 15 - 16 เมษายน 2017, Osaka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2017 exจิรัฏฐ์ พงศ์ธนุพัฒนา , inดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการลงทุนภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว", การประชุมวิชาการ ระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7, 2 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exอาภากร กู้เกียรติรัตน์, inดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการลงทุน และการใช้จ่ายภาครัฐบาล ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 13 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย