การศึกษาผลของการชะและการป้องกันการชะที่มีต่อตัวเร่งปฏิกิริยาผลิตไบโอดีเซลขนาดนาโนเมตรเพื่อพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีเสถียรภาพสูง