การพัฒนาระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราวสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าตระกูลเนเปียร์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน และการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเพื่อนำไปสู่การประเมินศักยภาพการผลิตในระดับอุตสาหกรรม